Nhà thi đấu TRIAS Elsterberg

Trang chủ / Sinh viên

Thời gian học

Giờ 1 + 2
07:50 – 09:10

Giờ thứ 3 + thứ 4
09:20 – 10:40

Giờ thứ 5 + thứ 6
10:40 – 12:20

Giờ thứ 7
12:50 – 13:30

Giờ thứ 8 + thứ 9
13:40 – 15:00

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.