Nhà thi đấu TRIAS Elsterberg

Trang chủ / Trường học

Quy tắc chung

của các trường trias

Học sinh và người lớn trong các trường học của chúng tôi tạo thành một cộng đồng được đặc trưng bởi sự tôn trọng lẫn nhau và đoàn kết với nhau. Mọi người nên hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau để sứ mệnh của nhà trường, chuyển giao kiến thức và học tập cũng như tiếp thu tư duy và hành vi xã hội, thành công. Để sống cùng nhau trong trường học, do đó có quyền và nghĩa vụ cho tất cả mọi người.

Bạn có thể tải xuống các quy tắc chung của chúng tôi trong khu vực tải xuống.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.