Familie Jähnichen, deren Söhne (erste Reihe, Bildmitte) mit Begeisterung dabei sind, gilt dafür nochmals unser Herzlichster Dank.
Karsten Zeller, Schuladministrator

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.